Temperatura i powietrze

Ponieważ większość kaktusów w warunkach natu­ralnych rośnie w temperaturze znacznie wyższej odnaszej, nie ma obawy, aby było im w Polsce za go­rąco. Uprawiając kaktusy na otwartym powietrzu, win­niśmy je umieścić w miejscu osłoniętym od wiatru,dobrze nasłonecznionym. Najkorzystniejszą temperatu­rą latem, w dni słoneczne jest w dzień 25—35°C, a wnocy 15—20°C. W okresie zimy temperatura w dzieńnie powinna przekraczać 15°C, a w nocy nie może spa­dać poniżej 5°C. Chwilowy spadek lub zwyżka o 5°Cmoże wystąpić, ale powinna być jak najszybciej usu­nięta.W Meksyku, w niektórych rejonach występowaniakaktusów, temperatura w nocy spada niekiedy do kil-ku stopni poniżej zera, ale temperatura ziemi utrzy­muje się na poziomie 7—’8°C i dlatego kaktusy nie marzną, tym bardziej, że podłoże jest suche, a spadki temperatury bardzo krótkie.Jeżeli zimujemy kaktusy w pomieszczeniach ciem­nych (w tym należy rozumieć również w głębi poko­ju), to winny one mieć temperaturę nie przekracza­jącą w dzień 10°C. Wyższe temperatury powodują rośniecie kaktusów, a z braku światła pędy stają się zwężone, brzydkie. Usunięcie tego zniekształcenia mo­że trwać przez kilka lat. Jeżeli w okresie zimy tem­peratura na parapecie lub w szklarni pod wpływem nasłonecznienia nieco się podniesie, jest to dla kaktu­sów nieszkodliwe, ale lepiej wtedy rośliny trochę wie­trzyć i przez to obniżyć temperaturę.Czyste powietrze jest niezbędne roślinom do życia, natomiast zimno połączone z wilgocią jest dla nich za­bójcze. Wyższa temperatura latem w nie przewietrza­nych pomieszczeniach może wywoływać oparzeliny, natomiast zbyt niska temperatura połączona z dużą wilgotnością powietrza zwykle wywołuje uszkodzenie tkanki i powoduje co najmniej plamy, które szpecą rośliny. Takie rodzaje jak Echinocereus, Lobivia, Rebutia, Opuntia, Neobesseya (niektóre gatunki) oraz wiele gatunków z rodzajów wysokogórskich mogą znieść chwilowe spadki temperatury do — 1°C, a w na­turze nawet dużo więcej. W naszych warunkach upra­wowych przy spadku temperatury poniżej zera zabija rośliny nie mróz, ale otaczająca je wilgotna atmosfera połączona z zimnem. Są wśród kaktusów gatunki, któ­re dobrze kwitną po niewielkim przemarznięciu, np. Chamaecereus silvestrii.Z punktu widzenia dostarczania roślinom świeżego powietrza, wspomniany wyżej zabieg wietrzenia jest dla kaktusów nieodzowny. Pomieszczenia w których uprawiamy kaktusy, zwłaszcza małe szklarenki przy-okienne i szklarnie, bardzo szybko się nagrzewają, a za­bieg wietrzenia obniża temperaturę. Przy wietrzeniunależy unikać przeciągów, bowiem są one dla roślin szkodliwe.

Podobne wpisy