szkodniki

Najwłaściwszą metodą zapobiegania chorobom i szkodnikom jest prawidłowa pielęgnacja kaktusów. Wszystkie odchylenia od zasad właściwej pielęgnacji i warunków rozwoju roślin bardzo je osłabiają, co po­woduje podatność na infekcje chorobotwórcze i atako­wanie przez szkodniki.,.Należy pamiętać, że kaktusy są dziećmi słońca i wie­le chorób można wyleczyć, wystawiając rośliny na peł­ne nasłonecznienie. Przy nadmiernym podlewaniu gni­ją korzenie, a roślinę opanowuje parch lub zgnilizna kaktusów. Brak światła powoduje opanowanie kaktu­sów przez mączniaki, przędziorki lub wełnowce. Rośli­ny trzymane ,w zbyt suchym powietrzu opanowuje przędziorek.Jeżeli przy nawożeniu nie zachowamy właściwych proporcji między poszczególnymi składnikami, spowo­dujemy zaburzenia w procesach fizjologicznych roślin, co może wywołać odchylenia w ich zabarwieniu, kształ­cie lub spowodować zanik pewnych części rośliny. Kaktusy mimo swych dużych możliwości przystoso­wawczych muszą być prawidłowo podlewane, mieć do­stateczną ilość światła, a przy nawożeniu należy pa­miętać o prawie minimum i odpowiedniej kwasowości. Prawidłowo pielęgnowane w zasadzie mało zapadająna choroby. Żeby zapobiec występowaniu chorób, na­leży profilaktycznie na początku i na koniec okresu wegetacji potraktować je dwukrotnie w odstępach 8—9-dniowych środkami grzybobójczymi, jak „Ben-late” i na zmianę „Kaptanem” lub „Sadoplonem 75″. Zaleca się również w tych samych okresach zastoso­wać przemiennie opryski środkami owadobójczymi.

Podobne wpisy