Naczynia do uprawy kaktusów

Rozkład jazdy Suwałki – Warszawa
zakexpress.com.pl
Komfortowo. Bezpiecznie. Profesjonalnie.
Bilety w najniższych cenach!

Większość kaktusów w kolekcjach uprawia się w do­niczkach, jednak najładniej rosną one wysadzone bez­pośrednio na zagony. Ten sposób sadzenia ma szcze­gólne znaczenie, jeśli chodzi o kaktusy rosnące ko­lumnowo, drzewiasto i krzewiasto. Kaktusy kolumno­we, jak np. cereusy, wysadzone wprost na zagon mają w szklarni roczne przyrosty nawet do 1 metra. Z tych właśnie względów lepiej sadzić kaktusy po kilka do większych nieco pojemników. Często używane są ku­wety fotograficzne lub im podobne pojemniki plasty­kowe, blaszane albo ceramiczne. Zdobywanie pokar­mu przez korzenie kilku roślin w jednym naczyniu wywołuje swego rodzaju konkurencyjność, co pobudza poszczególne rośliny do intensywniejszego wzrostu. Nie należy używać zbyt dużych naczyń, gdyż są one nie­poręczne, a wypełnione ziemią i roślinami — zbyt cięż­kie do przenoszenia. Najkorzystniejsze są naczynia o wymiarach: 30—35 cm długości, 20—25 cm szerokości i 6—12 cm wysokości. Płytsze naczynia można stoso­wać do młodych roślin lub takich, które się płytko ukorzeniają. Głębszych naczyń używamy do roślin star­szych lub posiadających długie korzenie palowe. Stan­dardowymi naczyniami pozostają jednak doniczki. Ma­ją one nad innymi naczyniami tę przewagę, że przy ich stosowaniu można wyjmować z kolekcji i przeglą-dać poszczególne rośliny. Jest to bardzo istotne, jeśli jakiś pojedynczy egzemplarz zostanie zaatakowany przez chorobę lub szkodniki. Taką roślinę łatwo odse­parować od innych i wtedy skutecznie leczyć, przez co unika się przenoszenia zakażeń na pozostałe rośliny w kolekcji. Kto fotografuje kaktusy, ma ułatwione za­danie, gdyż może fotografować poszczególne egzem­plarze.Obecnie używa się przeważnie doniczek plastyko­wych, które są bardziej higieniczne i mają praktyczną przewagę nad doniczkami ceramicznymi. Naczynia ce­ramiczne są porowate i woda z zawartej w nich ziemi szybko paruje nie tylko przez jej górną powierzchnię ale i przez ściankę doniczki. Przez częste podlewanie z wodą wprowadza się do ziemi wapń, który alkalizuje podłoże i działa zabójczo na rośliny. W ziemi alkalicz­nej, z małymi wyjątkami, kaktusy źle rosną i z czasem giną. Jeśli warunki zmuszają nas do uprawy kaktu­sów w doniczkach ceramicznych, to wskazane jest za­głębienie naczyń w warstwie przepuszczalnego podło­ża (żwir), które chroni doniczki przed nadmiernym od­parowaniem wody. Podłoże utrzymujemy w stałej rów­nomiernej wilgotności. Wilgoć z podłoża będzie prze­siąkać przez porowate ścianki doniczki do jej wnętrza. Sposób ten jest szczególnie ważny dla początkujących amatorów, którzy nie mają jeszcze wystarczającego doświadczenia i wyczucia w podlewaniu swoich roślin. Stosując nowe doniczki ceramiczne należy je przed użyciem wymoczyć, co najmniej przez dwie godziny, w lekko zakwaszonej wodzie.W doniczce plastykowej wilgoć wyparowuje tylko przez górną warstwę ziemi. Ziemia tak szybko nie przesycha, włośniki którymi roślina pobiera wodę i po­karm nie ulegają zbyt szybkiemu zasuszeniu, a kwa­sowość gleby utrzymuje się przez dłuższy czas na właś­ciwym poziomie. Właściwości użytkowe zbliżone do na­czyń plastykowych mają różnego rodzaju naczynia bla­szane (np. puszki po konserwach).Przy używaniu pojemników plastykowych lub bla­szanych główną zasadą jest zapewnienie roślinom do­brego odpływu nadmiaru wody, przez zrobienie w dnie dostatecznej ilości otworów o odpowiedniej wielkości. Dobór rozmiarów doniczki zależy od wielkości rośliny i jej systemu korzeniowego. Kaktusy są raczej zwolen­nikami naczyń mniejszych, gdyż zbyt duża doniczka powoduje nadmierne zakwaszenie substratu i jego za­mulenie, co zmniejsza dopływ powietrza do systemu korzeniowego, prowadzi do gnicia korzeni i opanowania roślin przez różnego rodzaju szkodliwe grzyby. Nato­miast doniczka, za mała nie może nadążyć z dostarcza­niem roślinie dostatecznej ilości pokarmu i wilgoci. Większa ilość ziemi, ale w naczyniu płaskim, wpływa korzystnie na rozwój rośliny, natomiast ta sama ilość ziemi w naczyniu głębokim ma wpływ ujemny. Opty­malne są takie warunki, jeśli pojemność ziemi w do­niczce równa się 75—78°/o całej biomasy (korzeń + ło­dyga) danej rośliny.Do uprawy epifitów winno się używać specjalnych ażurowych koszy, jakie mają zastosowanie w hodowli storczyków. Obecnie wygodniejsze w użyciu są donicz­ki plastykowe o średnicy 15—18 cm, w których robi się pionowe otwory długości 3—4 cm i szerokości 0,5—1 cm. Przez te otwory powietrze swobodnie do­staje się do wnętrza doniczki. Pod doniczką można umocować podstawkę, na którą spływa nadmiar wody.

Podobne wpisy