Dobór roślin

Kolekcje początkujących kaktofilów stanowią naj­częściej zbiór przedstawicieli najrozmaitszych rodza­jów. Kaktusy te trafiają zazwyczaj do kolekcji bądź Ą jako otrzymane prezenty, bądź też zostają zakupione w kwiaciarniach ze względu na ich atrakcyjny wygląd. Są kolekcjonerzy, którzy od początku systematycznie gromadzą chociaż po jednym gatunku z każdego ro­dzaju. Inni zaś zbierają kaktusy ze względu na ich ładne owłosienie lub długie różnobarwne ciernie. Ze­branie po jednym egzemplarzu z każdego rodzaju wy­maga już sporej szklarenki, ponieważ (w zależności od przyjętego systemu klasyfikacyjnego) rodzina Cactaceae obejmuje 150—230 rodzajów.Spotyka się także kaktofilów, którzy od samego po­czątku zbierają rośliny tylko jednego rodzaju w ko­lekcjach specjalistycznych i oni przeważnie wnoszą największy wkład w szczegółowe poznanie pod wzglę­dem botanicznym i uprawowym poszczególnych gatun­ków kaktusów.Jest wśród kaktofilów jeszcze inna grupa, która uprawia kaktusy nie dla celów kolekcjonerskich, ale wyłącznie jako materiał dekoracyjny. Wtedy na ogół sadzi się je do specjalnej dekoracyjnej ceramiki.Niezależnie od tego, co inspiruje amatorów do za­kładania kolekcji kaktusów, jesteśmy zdania, że nie należy początkującemu kaktofUowi sugerować żadnych uniwersalnych recept na dobór roślin, gdyż charakter kolekcji jest sprawą indywidualnego zainteresowania oraz warunków uprawowych, jakimi amator dysponuje. Najważniejsze jest dobre oświetlenie i nasłonecznienie miejsca przeznaczonego na kolekcję.W gorszych warunkach świetlnych można z powo­dzeniem uprawiać epifity. Jeśli ktoś nie posiada do­brych warunków mieszkaniowych, a ma ogródek dział­kowy lub przydomowy, może tam uprawiać kaktusy mrozoodporne.Mnogość cech i kształtów kaktusów może zaspokoić zapotrzebowanie nawet bardzo wybrednego kaktofila.W każdym jednak razie, zakładając kolekcję należy na początku raczej rezygnować z uprawy kaktusów trudnych, wymagających specjalnej pielęgnacji, jak np. rodzaje: Melocactus, Discocactus, Ariocarptis, bo­wiem niepowodzenia początkowe mogą zniechęcić do podejmowania dalszych, trudniejszych prób.Dobrze jest rozpoczynać od roślin mało wymagają­cych, tolerujących nawet błędy w uprawie, a równo­cześnie pięknie i obficie kwitnących co roku, już na­wet w młodym wieku. Do takich rodzajów należą: Rebutia, Aylostera, Mediolobivia, Lobivia, wiele ga­tunków z rodzaju Mammillaria i Parodia.

Podobne wpisy